Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Άλλες Παροχές

Παροχές εταιρείας

  • Αναγομώσεις παντώς τύπου πυσροσβεστήρων.
  • Αναγομώσεις φιαλών O2, CO2, Αζώτου, Ασετυλίνης, HALON, INERGEN, FM200.
  • Μετρήσεις φιαλών με ULTRASONIC.
  • Κατασκευές, σωληνώσεις μονίμων συστημάτων κατάσβεσης.
  • Επιιθεωρήσεις και τοποθετήσεις συστημάτων πυρανίχνευσης.
  • Χημική ανάλυση αφρού.