Πυροσβεστικά & Εξοπλισμός ασφαλείας

Πυροσβεστήρες ξυράς μορφής Πυροσβεστήρες CO2 Πυσροσβεστική φωλιά Σωστική λέμβο Σωστική λέμβο κλειστή

Διοξειδίου

Πυροσβεστήρας CO2, 2 & 5 Kg Inox

Πυροσβεστήρας CO2, 2 & 5 Kg Inox με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΤUV, κλείστρο πιστοποιημένο από ΤUV χοανίδιο και βάση τοίχου. Πιστοποιημένος κατά CE, ΕΝ3 από φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.

Πυροσβεστήρας CO2, 5 Kg

Πυροσβεστήρας CO2, 5 Kg με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΤUV, κλείστρο πιστοποιημένο από ΤUV με λάστιχο, χοάνη. Πιστοποιημένος κατά CE, ΕΝ3 και SOLAS από φορείς πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ .

Πυροσβεστήρας CO2, 2 Kg

Πυροσβεστήρας CO2, 2 Kg με δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από ΤUV, κλείστρο πιστοποιημένο από ΤUV χοανίδιο και βάση τοίχου. Πιστοποιημένος κατά CE, ΕΝ3 από φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.